BENVINGUTS a Bassas-Risueño

El nostre despatx ofereix una atenció personalitzada al client, atenent tant la situació jurídica com a la situació personal que el assumpte genera, oferint una informació puntual i permanent al client, iniciant un estudi de viabilitat i d’estratègia prèviament sotmesa a l’equip d’advocats del despatx, tenint en compte tant les circumstàncies del assumpte com els operadors intervinents per a la resolució del mateix.

EL NOSTRE EQUIP

En l’aposta pels valors essencials de la relació advocat client i la seva adaptació a uns nous temps amb permanents canvis legislatius, millores tecnològiques dels mitjans i formació contínua dels advocats, com a coordenades imprescindibles del tràfic jurídic mercantil i econòmic, el despatx Bassas-Risueño presta el seu servei tècnic de manera personal i directa als seus clients respectant la proximitat, disponibilitat i interlocució permanent amb el client en la dinàmica que ens és característica d’un tracte personal i accessible que a més d’aportar eficàcia a la resolució de les consultes, permet la designació de responsables de l’execució dels treballs, l’avaluació contínua dels serveis i el control de la qualitat de la documentació i actuacions desenvolupats a favor del client.SERVEIS legals

Aquests són els àmbits jurídics que el nostre despatx desplega la nostra activitat la seva activitat professional.

Dret de Familia
Tant en l’àmbit contenciós com en el de mediació, comprèn: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, guarda i custòdia, parelles de fet, filiació, incapacitats i adopcions.
Dret fiscal i financer
Dret de Successions
Que abasta des tràmits i assessorament de voluntat testamentària fins a la tramitació de divisió de l’herència i la seva total liquidació.
Dret Civil General
En àrees de contractes, responsabilitat civil, contractual, tot tipus de reclamacions i tot el relatiu a propietat horitzontal i arrendaments. En aquest àmbit despleguem una aposta pel desenvolupament de l’arbitratge, la mediació i els instruments de resolució privada de controvèrsies. Eina que, per ser àgil i alhora estalviar costos es presenta com idoni per a la solució de conflictes
Dret Penal
Dins del context de proximitat i disponibilitat amb valors essencials en la relació advocat client i en atenció a la transcendència que l’àmbit penal té en la vida de les persones, els nostres serveis abasten totes les fases del procediment penal, des del moment inicial de denúncia o atestat policial fins a l’últim dels recursos en dret, atenent a més dret d’estrangeria.
Dret Canònic
Regulació jurídica de l’Esglesia católica.